Bul Çöz Kazan Kullanım Şartları

Giriş ve Önsöz :

İşbu Kullanım Şartları; servislerden ve uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu servisleri, uygulamaları ve web siteyi kullanmaları ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş sayılacaklardır. Kullanıcı ve Üye bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa servisi ve/veya uygulamaları kullanmamalıdır. Kullanıcı, şirket merkezi Kore Şehitleri Caddesi Deniz İş Hanı No:50 Kat:2 ZincirliKuyu/Şişli-İstanbul adresinde bulunan ve 0001061889200016 Mersis numaralı 4P Dijital İşler Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan servisi belirtilen şartlar, talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda mevcut servisi kullanmayı, bu şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda 4Play’den herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, servisi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi akıllı telefonu üzerinden oluşabilecek bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya 4Play’e ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Kullanım Şartlarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu Kullanım Şartları ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını, işbu Kullanım Şartları ile kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici sorunları hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir. Kullanıcılar, işbu Kullanım Şartlarını onaylamakla, bu ön bilgilendirme metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu ön bilgilendirme metninde yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgiler, ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. Bul Çöz Kazan bir 4Play Servisi (“Servis”) olup, Android işletim sistemli cihaza sahip kullanıcılar tarafından Android Google Play üzerinden “Bul Çöz Kazan” uygulamasını cep telefonlarına indirerek kullanabilecekleri bir Servistir. Servis sayesinde Kullanıcılar, oyun içerisindeki bulmacaları çözüp, kazandığı puanları biriktirerek market sayfasından istediği ödülü kazanabilir. Üye ve/veya Kullanıcılar Servis bünyesinde hizmetleri kullanmakla, aşağıdaki Servis kullanım hüküm ve şartlarını tamamıyla kabul etmiş sayılırlar. Kural ve şartları kabul eden kullanıcılar, 4Play ile oluşabilecek her türlü ihtilafta onayının geçerli bir delil olarak tanınacağını da kabul ve beyan ederler. Servise üye olan tüm kullanıcılar, işbu Kullanım Şartlarını kabul etmek ve Servis kullanım kurallarında zaman zaman yapılabilecek değişiklikleri takip ederek, değişen kural ve şartlara uymakla yükümlüdür. 4Play, katma değerli servislere ilişkin hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik politikasını ve/veya açıklamış olduğu diğer şartları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanım Şartları:

1. Bul Çöz Kazan Servisi kullanıcıların Kullanım Şartlarını kabul ettikten sonra belirtilen şartlara uygun olarak uygulama ve içerik satın alabilecekleri ve satın aldıkları uygulama ve içeriklerle ilgili yorum yapabilecekleri bir Servistir. Kullanıcılar, Kullanıcı Şartlarını kabul ederek, işbu Kullanım Şartlarında yer alan kuralları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. 4Play’in kendisiyle paylaşılan bilgileri Servis kapsamında hukuka uygun şekilde işleme hakkı olacaktır.

2. Kullanıcılar Servis üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde 4Play ve yetkililerinin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

3. Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınarak, Serviste yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

4. Kullanıcılar, başka herhangi bir Kullanıcının Servisi kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

5. Kullanıcılar, işbu Kullanım Şartlarında yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde üyeliklerinin 4Play tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler. 4Play’in Serviste yayınlanan içerikleri birebir denetlemek ve hukuka uygunluğunu onaylamak gibi bir zorunluluğu yoktur.

6. 4Play’in işbu Kullanım Şartlarında sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.

7. Kullanım Şartları kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen 4Play’in inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra Servisin kullanımına devam edilmesi ve Servis kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, abonelerin söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.

8. 4Play’in kanunlara karşı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe üzerine, herhangi birisinin güvenliğine yönelik potansiyel ya da müsbet bir tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere Kullanıcılara ait her türlü bilgi toplamak ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı saklıdır.

9. 4Play tarafından Kullanıcıların Servisi kullanmaları dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin, 4Play tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına ve işlenmesine, diğer firmaların avantajları ile ilgili duyuruları almaya muvafakat eder. 4Play, bu bilgileri Servis üyesinin kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanma hakkına sahiptir. 4Play, Servis kullanıcılarının verilerini, kendilerine özel fırsat ve tekliflerin sunulması için, kişilik haklarına zarar vermeksizin ve kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uygun bir şekilde, üçüncü kişilerle ve diğer firmalarla paylaşma hakkına sahiptir.

10. 4Play aşağıdaki nedenlerle ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Kullanıcının, mobil operatör aboneliğinin sona ermesi, hatlarının kapanması, kullanım şartlarına ve açıklanan kurallara aykırı davranması, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade etmesi, güvenlik önlemlerini ihlal etmesi gibi hallerde her zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin Kullanıcının bu Servisten ve siteden yararlanmasına derhal son verebilir. Servise son verilmesine kadar geçen sürede doğan Kullanıcı yükümlülükleri servise son verildikten sonra da devam eder. Kullanıcı, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı 4Play’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11. Kullanıcı, Servis içeriğin bir kısmını veya hepsini, herhangi bir nedenle, 4Play’in açık yazılı izni olmaksızın kopyalayamaz, çoğaltamaz, yükleyemez, geliştiremez, herhangi başka bir şekilde oluşturamaz, pazarlayamaz ve satamaz. Servisteki içeriğin herhangi bir amaçla üye tarafından kullanılması ve kullandırılması yasaktır. Kullanıcı, içeriği kopyalayarak veya başka bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya diğer sanal ortamlarda kullanma, yayınlama, satma ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

12. 4Play’den kaynaklanmayan her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması ve/veya iptal edilmesi halinde 4Play’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 4Play, hizmetin sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

13. 4Play ile Kullanıcı arasında işbu Kullanım Şartlarından doğacak uyuşmazlıklarda, 4Play in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, 4Play tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

14. Kullanıcı, 4Play tarafından kendisinden yasal veya hizmetin verilebilmesi gerekçesiyle talep edilecek belge ve bilgileri 4Playe derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

15. Kullanıcı, Servis ve Uygulamaları yürürlükte bulunan tüm ulusal mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. Kullanıcı; (a) işbu Kullanım Şartlarının ihlal edilmesi, (b) üçüncü bir şahsın haklarının ihlali, (c) Servis’in ve/veya içeriğinin her türlü kötüye kullanımı dolayısıyla kaynaklanan avukatlık masrafları dahil, bütün hak ve talepleri, kayıplar, hasarlar, yükümlülükler ve ücretlerden dolayı, 4Play’e tazminat ödemeyi kabul etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan kişi ile 4Play arasında yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumlar kapsamında, işbu Kullanım Şartları ile anlaşmazlık olduğunda, bu Kullanım Şartlarının üstünlüğü esas alınır.

16. Kullanıcı, işbu Servisin tarafı 4Play’in ve 4Play’in grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, katma değerli servislerine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik iletilerinin (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makinaları, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kendisine ulaşmasını kabul, beyan ve muvafakat etmektedir. 4Play ve iş ortakları tarafından sunulan katma değerli servislere ilişkin hizmetler dolayısıyla ticari iletişim kurulmuş ve bireysel faydaya yönelik olan, kampanya ve tarife tanıtımlarını içeren ve 4Play’in kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapacağı elektronik iletiler için ayrıca bir onay aranmayacaktır.

17. 4Play Serviste mevcut olan her türlü içerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya yazılımınızı, verilerinizi veya cihazınızı değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Servis dolayısıyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğunun tamamen Kullanıcının kendisindedir. Hiçbir durumda 4Play’in (veya üçüncü şahıs tedarikçilerinin herhangi biri) ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) herhangi bir özel, ikinci derecede, önemli, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN, DİREKT veya dolaylı hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa da ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

18. 4Play’in ÖZELLİKLE DE AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN KAYNAKLANAN HASARLAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR: (A) HİZMETTEKİ VEYA HERHANGİ BİR İÇERİKTEKİ, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki VEYA HİZMET YOLUYLA sağlanan ya da indirilen HİZMETLERDEKİ, veya HİZMET yoluyla internete girişteki YANLIŞLAR, HATALAR VEYA KUSURLAR, (B) KULLANICININ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN HER TÜRLÜ KİŞİSEL BİLGİNİN İZİNSİZ KULLANIMI, veya (c) her türlü virüs, yazılım arızaları ya da benzer mekanizmalar.

19. Tarafların hiç biri kendi kontrolü haricindeki olayların neden olduğu ve bu Kullanım Şartlarının hükümlerini (para ödeme zorunluluğu hariç) uygulamayı engelleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmayacaktır ve bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere savaşlar, ayaklanmalar, grevler, doğal afetler, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dahil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dahildir.

20. 4Play, işbu Kullanım Şartları dahilinde e-posta yoluyla, hizmette bildirim görüntüleyerek (veya bildirim için bir link) veya sair yollarla bildirim yapabilir. 4Play’in bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün uygulanmasında ısrar etmemesi bu hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu Kullanım Şartları ve uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu Kullanım Şartlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Üye ve Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.